Hur hanteras mina uppladdade bilder?

Bilder eller texter du laddar upp på Heymoments hemsida lagras på en säker server i Sverige. Datan sparas så kort tid som möjligt och endast så att din beställning kan läggas och utföras.

Före köp
Bilder eller texter sparas som längst i 21 dagar efter ditt senaste besök på vår hemsida, sedan raderas de. Under den perioden kan du därför alltid fortsätta med din beställning. Tar du bort en bild eller text i designverktyget, raderas det omedelbart och inga kopior sparas.

Efter köp
Det är viktigt för oss att du som kund är 100% nöjd med ditt köp. För att underlätta vid eventuella reklamationer sparas dina uppladdade bilder eller texter som längst i 30 dagar efter köpet, sedan raderas de. Skulle tavlorna t.ex. har skadats under transporten, har vi möjligheten att tillverka nya tavlor till dig.

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i detta dokument är:
Heymoment AB (nedan ”vi”, ”oss” eller ”Heymoment”)
Postadress: Mor Marnas väg 80F, 212 91 Malmö
Mejl: hey@heymoment.com

2. Insamling av personuppgifter

Vi får tillgång till personuppgifter enligt nedan.

  • Uppgifter som du själv lämnar till oss när du kontaktar oss eller blir kund.
  • Vår kassa drivs och administreras av betaltjänstleverantören Klarna Bank AB (publ) tjänst ”Klarna Checkout”. Klarna Bank AB (publ) är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. För information gällande deras personuppgiftsbehandling hänvisas därför direkt till Klarna Bank AB (publ). När du genomfört köp får vi information från Klarna Bank AB (publ) om belopp, ordernummer, betalsätt, adress samt mejladress. Vid kortbetalning anges endast delar av ditt kortnummer.

3. Ändamål, rättslig grund, kategorier av personuppgifter och lagringstid

Vi behandlar personuppgifter i rad olika situationer. Nedan finner du en närmare beskrivning av när, hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Hur hanteras min bild- och textmaterial?

Bilder eller texter du laddar upp på Heymoments hemsida lagras på en säker server i Sverige. Datan sparas så kort tid som möjligt och endast så att din beställning kan läggas och utföras. Före köp sparas dina bilder eller texter som längst i 21 dagar efter ditt senaste besök på vår hemsida, sedan raderas de. Tar du bort en bild eller text i designverktyget, raderas det omedelbart och inga kopior sparas. Efter köp sparas dina uppladdade bilder eller texter som längst i 30 dagar efter köpet, sedan raderas de.

Behandling av bild- och textmaterial före köp

I den mån de filer du laddar upp på vår hemsida utgör personuppgifter i Dataskyddsförordningens (EU 2016/679) mening så behandlar vi dem genom att spara informationen om dina val och filen eller filerna du har laddat upp. Den rättsliga grunden för att spara denna information är vårt berättigade intresse. Vi har vid en intresseavvägning bedömt att Heymoment har ett berättigat kommersiellt intresse att spara dina val och filer under en begränsad tid. I händelse av att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så begränsar vi alltid de personuppgifter som behandlas och lagrar dem som längst i 21 dagar efter ditt senaste besök på vår hemsida.

Administrera och fullgöra köp

För att kunna fullgöra vårt avtal om köp med dig behöver vi behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är normalt namn, adress, mejladress, ordernummer, IP-adress samt information från Klarna Bank AB (publ) om din betalning. För detta ändamål behandlar vi dina uppgifter som huvudregel i 30 dagar från dagen för avtal om köp. Vår rättsliga grund för behandlingen är det avtal om köp som du har ingått med oss. Om du inte vill lämna de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av köp kommer vi inte heller att kunna ingå avtal med dig.

Köp webbutiken

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra och administrera köp. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är namn, telefonnummer, mejladress samt adress, valt betalsätt och ordernummer samt de eventuella personuppgifter som laddas upp av dig som en del i ditt köp såsom fotografier, texter m.m. Vår rättsliga grund för behandlingen är avtal. Om du inte vill lämna de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av köp kommer vi inte heller att kunna ingå avtal med dig.

Hantera reklamationer, begäran om ånger, kontaktformulär och mejl (kundtjänst)

För att kunna besvara frågor från dem som kontaktar oss, ta emot och hantera begäran om ånger eller reklamationer och kundtjänst generellt använder vi kontaktformulär på vår hemsida, skickar och tar emot mejl samt telefonsamtal. Vår rättsliga grund för behandlingen är normalt avtal, det vill säga ditt avtal om köp med oss. Den rättsliga grunden kan även vara, beroende på omständigheterna, vårt berättigade intresse av att kunna besvara dem som kontaktar oss. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är som huvudregel ditt namn, mejladress, ordernummer, telefonnummer och fritextfält med meddelande. Vi lagrar uppgifterna så länge de är nödvändiga för ändamålet med inte längre än 12 månader om ärendet inte leder till rättslig tvist eller motsvarande förfarande.

Nyhetsbrev

Vi behandlar din mejladress för att skicka ut nyheter om våra produkter och tjänster. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att trycka på länken för att avsluta prenumeration direkt i varje enskilt utskick. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du inte återkallar ditt samtycke.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, exempelvis bokföringslagen. Personuppgifter vi hanterar för detta ändamål är namn, adress, mejladress, telefonnummer och ordernummer. Den rättsliga grunden för behandlingarna för detta ändamål är lag. Vid lagrar uppgifterna så länge det är nödvändigt för ändamålet. Exempelvis ska uppgifter enligt bokföringslagen bevaras i sju år efter utgången av innevarande räkenskapsår.

Skydda Heymoment från legala anspråk och tillvarata Heymoments rättigheter

I händelse av tvist eller annat motsvarande förfarande kan vi komma att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för vår behandling i detta avseende är vårt berättigade intresse. Vi har vid en intresseavvägning bedömt att Heymoment har ett berättigat intresse att skydda vår verksamhet mot legala anspråk. I händelse av att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så begränsar vi alltid de personuppgifter som behandlas och den tid som behandlingen pågår till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet.

Besökare på heymoment.com

Vi behandlar dina personuppgifter för att funktioner på webbplatsen ska fungera, exempelvis att ladda upp filer och spara dina val under en begränsad tid samt analys och statistik av webbplatsens besökare. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är dina inställningar, ip-adress och eventuellt ytterligare information såsom antal besökare, hur länge besöket på webbplatsen varade, sidvisningar etc. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke (analys och statistik) eller berättigat intresse (funktionella cookies). Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av cookie som sätts. Sessionscookies lagras endast temporärt under tiden du besöker webbplatsen. Permanenta cookies lagras så länge tills du själv tar bort dem eller giltighetstiden löper ut. För detaljerad information kring vår användning av cookies se punkten 5 nedan.

4. Cookies på heymoment.com

Vi använder cookies på vår webbplats heymoment.com. Cookies regleras i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, men i den mån personuppgifter behandlas blir även dataskyddslagstiftningen tillämplig. Viss information som samlas in via cookies på webbplatsen, exempelvis din IP-adress, är personuppgifter vars behandling framgår av denna Integritetspolicy. För ytterligare information om vår användning av cookies, se vår Cookiepolicy.

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Som huvudregel delar vi inte med oss av dina personuppgifter till andra. Dock så förekommer det situationer när vi kan komma att göra det. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till annan är;

  • vår IT-tjänsteleverantör.
  • vår redovisningsbyrå.
  • leverantör för indrivning av fordringar.
  • till myndighet när skyldighet föreligger enligt lag.
  • till domstol eller annan berörd myndighet (exempelvis Kronofogden eller domstol) med anledning av indrivning av fordran eller tvist.

Vi är fortfarande personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan mottagaren beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med oss gemensamt personuppgiftsansvarigt, vårt personuppgiftsbiträde eller att denne anses utföra personuppgiftsbehandling under vårt direkta ansvar och i enlighet med våra instruktioner.

6. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och att de skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med hänsyn tagen till personuppgifternas karaktär och känslighet. Vi säkerställer även så att endast de personer som är behöriga har tillgång till dina uppgifter.

7. Överföring till land utanför EU/EES

Heymoment lagrar din data inom EU/EES. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Om vi gör det kommer och måste vi vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8. Dina rättigheter

Nedan anges de rättigheter som du har möjlighet att göra gällande gentemot oss. Om du önskar få ytterligare information, vänligen se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida eller kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i punkten 1).

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig samt att motta ytterligare upplysningar om vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade eller att komplettera bristfälliga uppgifter.

Rätt till radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Bl.a. om uppgifterna inte längre är behövliga för ändamålet de samlades in, du invänder mot att dina uppgifter används vid direktmarknadsföring etc.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att en behandling begränsas. Begäran om begränsning kan dock innebära att vi inte kan utföra våra åtaganden gentemot dig.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som baseras på vårt berättigande intresse. För att vi därefter ska fortsätta behandlingen måste vi visa skäl som väger tyngre än dina fri- och rättigheter eller att det krävs för rättsligt anspråk.

Rätt till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och maskinläsbart format överförda från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelsen är giltig från tidpunkten för återkallelsen.

9. Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

10. Uppdatering av denna policy

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att uppdatera och ändra i denna policy. Den senast uppdaterade versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida heymoment.com.

Integritetspolicy, senast uppdaterad 2022-04-03.