Allmänna villkor

Säljare

1. Säljare är Heymoment AB med organisationsnummer 559304-4810, Mor Marnas väg 80F, 212 91, Malmö och mejladress hey@heymoment.com (nedan ”Säljare”, ”Säljaren” eller ”Heymoment”).

Köpare

2. Försäljning sker till konsument och näringsidkare (nedan ”Köpare”, ”Köparen”). Med konsument menas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Endast den som är över 18 år och inte står under förmyndarskap och med leveransadress i Sverige kan ingå avtal om att köpa produkter i Heymoment.

Priser, betalning och leverans

3. Samtliga priser hos Heymoment är angivna inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

4. Betalning sker direkt i samband med köp via vår samarbetspartner Klarna Bank AB (publ) via deras tjänst ”Klarna Checkout”. Avtal om köp är bindande först när Heymoment har bekräftat Köparens order. Kvittens för genomfört köp skickas direkt från Klarna och orderbekräftelse skickas av Heymoment till den e-postadress som Köparen angav vid köpet.

5. Köpt produkt levereras normalt inom fem vardagar efter erhållen orderbekräftelse. Avvikelser kan förekomma exempelvis inför högtider och vid större kampanjer då leveranser kan ta längre tid. Säljaren strävar alltid att leverera Köparens beställning så fort som möjligt och om leveranstiden mot förmodan skulle överstiga 30 dagar har du rätt att häva ditt köp.

6. Leverans sker endast till den adress som angetts vid köpet. Säljaren levererar endast till adress i Sverige. Säljaren tar inte något ansvar för utebliven leverans orsakad av felaktigt angiven adress. Normalt skickas samtliga försändelser med Postnord, men avvikelser kan förekomma. Om paket inte hämtas ut inom 7 dagar från avisering debiterar Säljaren Köparen med 100 kr för den tillkommande frakt och hanteringskostnad som det outlösta paketet medför.

7. Köparen står normalt för fraktkostnaden, men erbjudanden innebärande kostnadsfri frakt för Köparen kan förekomma från tid till annan och anges då på hemsidan i samband med köp. Vid godkänd reklamation står dock givetvis Säljaren för returkostnad.

Ångerrätt (gäller endast konsument)

8. Köpare har 14 dagars ångerrätt vid köp av presentkort hos Heymoment. Ångerfristen börjar löpa dagen efter Köparen har fått sin produkt tillhanda. Produkter som har tillverkats enligt Köparens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel omfattas inte av ångerrätt. Ångerrätt gäller inte heller för produkter som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

Nya kunder kan göra anspråk på vår nöjdkundgaranti. Köparen ska i så fall kontakta Heymoment inom två veckor från beställningsdatum och beskriva ärendet. Nöjdkundgarantin gäller upp till och med nio ramar. Vid hävning av köpet behöver bilderna (utan ramar) returneras eller annat bevis skickas in att tavlorna har nedmonteras. Så fort beviset har tagits emot, får köparen en bekräftelse. Fakturan krediteras och eventuell återbetalning av köpesumman görs inom två veckor efter mottagandet av beviset. Köparen står för returkostnaden av bilderna. Inskickade bilder kommer förstöras av Heymoment.

9. Köparen ska omgående kontakta Säljaren med ett klart och tydligt meddelande om att denne vill ångra sitt köp. Meddelandet ska lämnas så snart som möjligt och alltid senast inom ångerfristen. Kontaktformulär finns på vår hemsida heymoments.com. Konsumentverket har tagit fram en standardblankett för ångerrätt som Köparen också kan använda.

10. Återbetalning sker senast 14 dagar efter åberopad ångerrätt under förutsättning att produkt har kommit Säljaren tillhanda (genom att digital kod för presentkort har kunnat makulerats och inte helt eller delvis har använts dessförinnan). Återbetalning sker via Klarna och med samma betalningssätt som Köparen använde vid köpet. Eventuell erlagd fraktkostnad vid köptillfället återbetalas inte.

Reklamation och tvist

Konsument (punkten 11-13)

11. Vid eventuell reklamation ska Köparen kontakta Säljaren via vår hemsida heymoment.com. Ange alltid ordernummer samt specificera så tydligt som möjligt vad det är som är fel. Köparen ska alltid kontakta Säljaren innan produkt skickas tillbaka. Spara alltid emballage som produkt levererats i tills Säljaren lämnat information om hur Köparens reklamation ska hanteras.

12. Om Köpare och Säljare inte kommer överens så föreligger tvist. Köpare kan begära att få tvist prövad genom att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, hemsida www.arn.se. Säljaren kommer att medverka i förfarandet och följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

13. Om Köpare och Säljare inte kommer överens finns det alltid en möjlighet för Köparen att vända sig till EU:s plattform för tvistelösning. På plattformen finns information om vilka rättigheter som gäller och om vart man kan vända sig för att få sitt ärende prövat. För mer information följ länken till Europeiska unionens officiella webbplats.

Näringsidkare (punkten 14-17)

14. Köpare som är näringsidkare ska reklamera fel inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet. Skälig tid är senast inom 10 dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

15. Vid eventuell reklamation ska Köparen kontakta Säljaren via vår hemsida heymoment.com. Ange alltid ordernummer samt specificera så tydligt som möjligt vad det är som är fel. Köparen ska alltid kontakta Säljaren innan produkt skickas tillbaka.

16. Efter mottagande av reklamation kommer Säljaren att undersöka om reklamationen är giltig eller inte och återkomma till Köparen med besked om hur reklamationen ska hanteras (avhjälpande, hävning etc.). Om reklamationen godkänns återbetalar Säljaren erlagt belopp utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från godkänd reklamation. Återbetalning sker via Klarna och med samma betalningsmetod som när köpet genomfördes.

17. Om Köpare och Säljare inte kommer överens så föreligger tvist. Tvist ska alltid i första hand försöka lösas i samförstånd mellan parterna. I händelse av tvist ska den avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans. Svensk rätt ska tillämpas på avtalet.

Upphovsrätt m.m.

18. Köparen ansvarar fullt ut för att av Köparen använd bild, text, fotografi etc. inte strider mot gällande lag eller på annat sätt kan uppfattas som stridande mot god moral och etik. Vidare ansvarar Köparen för att dennes användning inte utgör intrång i annans upphovsrätt eller annan tillämplig rättighet. Köparen ansvarar fullt ut för att hålla Säljaren fri från skada, av vilket slag vara må, föranledd av Köparen i strid mot dessa villkor. Säljaren förbehåller sig rätt att omgående radera innehåll som strider mot dessa bestämmelser samt annullera order. Vid misstanke om brott kan polisanmälan komma att göras.

Ansvarsbegränsningar, villkorsändringar och klausulers giltighet

19. Säljaren tar därför inte ansvar för eventuella ekonomiska skada såsom förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till förlust som rimligen kan förutses och överstiger under inga omständigheter det totala beloppet för Köparens beställning i det enskilda fallet.

20. Säljaren reserverar sig för fel i text och bild på hemsidan, slutförsäljning eller bristande varutillgång. Säljaren förbehåller sig även att när som helst upphöra med försäljning av en produkt.

21. Säljaren förbehåller sig att när som helst ändra i dessa villkor. Eventuella ändringar behöver inte kommuniceras med kund. Köparen måste godkänna vid var tid gällande villkor för att kunna genomföra köp och det är alltid den version som var gällande vid tidpunkten för respektive köp som utgör avtalet mellan Köpare och Säljare.

22. Säljaren tar inte ansvar för fel, skada eller annat som uppstår på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll, så kallad force majeure. Det kan till exempel vara krig, eldsvåda, strömavbrott, annan form av avbrott eller brist i digital infrastruktur, myndighetsbeslut etc.

23. Om domstol eller annan myndighet anser en eller flera klausuler i detta avtal ogiltiga eller utan verkan så ska det inte påverka giltigheten av avtalets övriga klausuler.

Personuppgifter

24. Vid genomförande, hantering och administration av köp kommer Säljaren att behandla personuppgifter. Närmare information om Säljarens personuppgifts-behandlingar, registrerades rättigheter m.m. framgår av Integritetspolicy samt Cookiepolicy som finns publicerade på Heymoments hemsida.

Allmänna villkor, senast uppdaterade 2022-05-19.